نمودار دایره ای پیشرفت کار

90%
Photoshop
60%
Photoshop
80%
Photoshop
45%
Photoshop